Головний зміст

pnnwdt0r347248На думку Ради адвокатів України наразі склалась судова практика неоднакового застосування судами положень КАС України та ЦПК України під час вирішення питання щодо юрисдикції спорів між адвокатами та органами адвокатського самоврядування, єдиний критерій для розмежування адміністративної та цивільної підсудності справ даної категорії не визначений, що у сукупності ускладнює реалізацію громадянами їх права на доступ до правосуддя, регламентованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та конституційного права на судовий захист, передбаченого статтею 55 Конституції України.
 
 
 
Крім того, незрозумілим та потребує роз'яснення визнання або не визнання Національної асоціації адвокатів України, яка є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, та даних організаційних форм адвокатського самоврядування суб'єктами владних повноважень, які здійснюють владні управлінські функції та, у зв’язку з цим, чи поширюється на них юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.
 
З огляду на викладене та із врахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Ради адвокатів України до запропонованого проекту конституційного звернення, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України вирішила:
 
1. Звернутися до Конституційного Суду України з проханням надати офіційне тлумачення положень статей 45, 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (у контексті положень частини першої статті 55 Конституції України) в частині судової юрисдикції розгляду справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів адвокатського самоврядування та/або організаційних форм.